Algemene Voorwaarden

1. Definities 1.1 MYDOO: het bedrijf van de heer M. van Praag, kantoorhoudende en gevestigd aan de Carnapstraat 114 (1062 KT) in Amsterdam (Nederland). Ook handelend onder de namen; MyCandle en MYDOO importeren en exporteren.
1.2 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep en/of bedrijf.
1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep, bedrijf of ambacht.2. De overeenkomst 2.1 Tussen MYDOO en Klant komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Klant een door MYDOO uitgebracht aanbod heeft aanvaard en MYDOO Klant heeft laten weten deze aanvaarding te hebben ontvangen.
2.2 Indien het aanbod van MYDOO en/of de aanvaarding door de Klant plaatsvindt zonder dat beiden gelijktijdig in dezelfde kamer zijn geweest, is er sprake van een overeenkomst op afstand.
2.3 In geval van een overeenkomst op afstand tussen MYDOO en een Consument heeft de Consument het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, zonder opgave van redenen, eenzijdig te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.
2.4 De consument dient de in artikel 2.3 bedoelde verklaring te richten aan:

MYDOO
Carnapstraat 114
1062KT Amsterdam
of per e-mail naar: info@mydoo.nl

2.5 Indien de Consument gebruik maakt van het in artikel 2.3 genoemde recht, heeft hij de verplichting de goederen onverwijld en voor eigen rekening en risico aan MYDOO te retourneren. Tot het moment van ontvangst van de goederen door MYDOO blijft de Consument aansprakelijk voor eventuele schade, diefstal en/of verlies. MYDOO is gerechtigd om eventuele beschadigde, gestolen en/of verloren goederen, alsmede de verzendkosten van de retourzending indien deze kosten niet door de Consument zijn betaald, te verrekenen met eventueel door de Consument ontvangen gelden.3. Levering 3.1 MYDOO levert de goederen binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3.2 Indien MYDOO niet binnen de door haar gestelde termijn levert, heeft Klant het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. De Klant heeft pas recht op eenzijdige ontbinding nadat hij MYDOO schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn voor de nakoming heeft gegund, met een minimumtermijn van 14 dagen.
3.3 MYDOO levert haar goederen af ​​op het factuuradres, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3.4 MYDOO is gerechtigd verzendkosten bij de Klant in rekening te brengen.4. Betalingstermijn en gronden voor ontbinding4.1 De betalingstermijn voor Klant bedraagt ​​30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, geldt de uiterste dag van de betalingstermijn tussen partijen als fatale termijn, aangezien waardoor Afnemer door het verstrijken daarvan in verzuim zal zijn zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
4.2 Bij een bestelling door een Consument dient deze de bestelling volledig te hebben betaald vóór de levering van de goederen.
4.3 MYDOO is gerechtigd eventuele (verdere) leveringen op te schorten indien de Klant en/of Consument zich niet houdt aan het bepaalde in artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden. In voornoemd geval leidt de opschorting niet tot het recht van de Klant en/of Consument om de overeenkomst te ontbinden of hen enig recht op schadevergoeding toe te kennen.
4.4 Indien de betalingstermijn van enige factuur aan de Klant is verstreken zonder dat deze deze heeft betaald, worden alle voorgaande en volgende facturen onmiddellijk opeisbaar. Daarnaast is MYDOO gerechtigd voor alle vervolgleveringen een zekerheid te eisen ter hoogte van tenminste het komende factuurbedrag, alvorens tot (verdere) levering over te gaan.
4.5 De ​​Klant is verplicht op eerste verzoek van MYDOO een (kosteloos) bewijs van betaling te overleggen.
4.6 MYDOO blijft te allen tijde gerechtigd de overeenkomst tussen Klant eenzijdig te ontbinden indien zij gegronde vermoedens/ faalangst heeft dat Klant niet aan zijn (verdere) betalingsverplichtingen kan of wil voldoen. Deze veronderstelling/faalangst is in ieder geval gerechtvaardigd indien de Klant surséance van betaling krijgt, failliet wordt verklaard, of indien de Klant heeft aangegeven op korte termijn niet aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen of willen voldoen.
4.7 MYDOO blijft te allen tijde gerechtigd de overeenkomst eenzijdig op te zeggen indien een Consument onder bewind wordt gesteld of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing wordt verklaard.
4.8 Indien de overeenkomst wordt ontbonden op de gronden genoemd in artikel 4.6 of 4.7, is de Klant of Consument aansprakelijk voor schade voor zowel de gederfde omzet als de gederfde winst en gemaakte kosten.5. Beperking van aansprakelijkheid en non-conformiteit 5.1 MYDOO is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door door MYDOO geleverde producten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van MYDOO.
5.2 Voor zover op MYDOO enige aansprakelijkheid rust, bedraagt ​​de verplichting tot schadevergoeding nooit meer dan de waarde van de overeengekomen bestelling.
5.3 De schadevergoedingsplicht van MYDOO bedraagt ​​in ieder geval nooit meer dan waarvoor zij verzekerd is, met dien verstande dat het verzekerde bedrag een maximale vergoeding is en geen minimale vergoeding.
5.4 Indien de Klant een beroep doet op een niet-conforme levering, dient hij MYDOO hiervan binnen 3 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen, op straffe van verval6. Eigendomsvoorbehoud 6.1 MYDOO behoudt zich het eigendom voor van alle door haar geleverde producten totdat de volledige koopprijs door de Klant of Consument is betaald. Waar in deze overeenkomst gesproken wordt over “levering”, wordt levering geacht een opschortende voorwaarde te zijn voor de volledige koopprijs.
6.2 De Klant of Consument is verplicht zich als een zorgvuldig bewaarder van de eigendommen van MYDOO te gedragen totdat de koopprijs volledig is betaald.
6.3 De Klant is verplicht een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die dekking biedt voor de door MYDOO geleverde zaken, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van beschadiging, verlies of diefstal van de zaak. 6.4 Indien MYDOO overgaat tot het opnieuw aangeven van zijn eigendom, is Klant tevens aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
6.5 Tot het moment van overdracht van de goederen – zijnde de betaling van de koopprijs – heeft de Klant geen recht op het vestigen van enig pandrecht op de goederen, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende schade.7. Incassokosten7.1 Op het moment dat de Klant in verzuim is, heeft MYDOO het recht incassokosten te vorderen over het openstaande bedrag. Voor de hoogte van deze incassokosten gaat MYDOO akkoord met de relevante wetsbepalingen, met dien verstande dat deze minimaal € 100,00 (honderd euro) per factuur bedragen.8. Transport8.1 Transport van goederen van MYDOO naar de klant en/of Consument geschiedt voor rekening en risico van MYDOO. Partijen kunnen hiervan schriftelijk afwijken.9. Recht, forumkeuze en toepasselijkheid9.1 Op alle door MYDOO gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 In geval van een geschil tussen MYDOO en de Klant en/of Consument is uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam bevoegd om van het geschil kennis te nemen.
9.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die MYDOO sluit. Eventueel door de Klant gehanteerde eigen algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.
9.4 Indien een beding in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, leidt dit niet tot de nietigheid of nietigheid van de gehele algemene voorwaarden, maar slechts tot de vernietiging van de betreffende bepaling. Partijen zullen alsdan in overleg treden over de totstandkoming van een nieuwe bepaling die naar aard en inhoud het dichtst bij de oorspronkelijke bepaling ligt.